Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Adrmii Ludowej 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 4 o pow. użytkowej 58,84 m2 . Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia .27.02.2013 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48–210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. Armii Ludowej 4 w Białej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.