Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej

W dniach od 22 września 2021 r.  do 27 września 2021 r. mężczyźni z terenu Gminy Biała zgłoszą się na coroczną kwalifikację wojskową.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 1. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Procedura kwalifikacji dla osób z terenu naszej gminy odbędzie się w Prudniku przy ulicy Kościuszki 55a w dniach 22.09.2021 r. - 27.09.2021 w godzinach od 12:00 do godz. 15:30, jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość stawienia się w dniach od 02.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji, osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,

 • Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

 • W przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://wkukedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2021/