• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Plan Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012-2019

UCHWAŁA NR XVII.215.2012
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 9 listopada 2012


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 -2019


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005r. Nr172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr17 poz.128, Nr181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr173 poz.1218, z 2008r. Nr.180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281oraz z 2012r. poz.567), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012- 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg