• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Aktywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biała

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej o kluczowym znaczeniu dla miasta Biała.   

Projekt realizuje jeden z głównych celów rewitalizacyjnych wskazanych w Lokalnym programie rewitalizacji miasta Biała do roku 2023, jakim jest: „włączanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w planowaniu i realizacji procesów rewitalizacyjnych. Działania w obszarze społecznym polegać będą w pierwszym rzędzie na rozwoju zasobów ludzkich, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej, zapobieganiu patologiom społecznym”. Przedsięwzięcie przyczynia się bowiem do zapewnienia bezpiecznego, estetycznego i dostępnego dla wszystkich miejsca integracji i aktywizacji społecznej. Sport wykorzystany zostanie jako narzędzie służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Kształtowanie właściwych postaw, wzorców i zachowań sprzyjać będzie reintegracji sportowej i zawodowej. Organizacja aktywności sportowych dostosowanych do potrzeb wszystkich interesariuszy przeciwdziałać będzie patologiom społecznym oraz kształtować prawidłowe wzorce, zachowania i postawy.

Działania projektu dotyczą dwóch obiektów, które ze względu na zróżnicowaną grupę odbiorców mają istotne znaczenie dla rozwoju społecznego miasta, mianowicie: stadionu miejskiego przy ul. Koraszewskiego oraz placu zabaw przy ul. Tysiąclecia. Aby zapewnić nowe funkcje społeczne przewidziano działania inwestycyjne w infrastrukturę stadionu miejskiego (w szczególności: oświetlenie stadionu, wymiana ogrodzenia, remont trybun i ich częściowe zadaszenie, budowa chodników, prace porządkowe) oraz placu zabaw (w szczególności: remont chodników, ogrodzenie placu, wykonanie syntetycznej nawierzchni, zakup i montaż integracyjnych urządzeń zabawowych), ale również akcje z udziałem lokalnej społeczności.  

Planowany okres realizacji projektu: I-IV kwartał 2022r.

Planowane całkowite koszty projektu: 1.099.798,99zł

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 1.099.798,99zł

Planowane dofinansowanie ze środków EFRR: 500.000,00zł

 

Po zmianach:

Całkowite koszty projektu: 1.592.360,45zł

Koszty kwalifikowalne projektu: 1.592.360,45zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 500.000,00zł

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg