• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do złożenia oferty lub udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu”


GCK.072.7.2013 Biała, dnia 22 maja 2013 r.

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gminne Centrum Kultury w Białej
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała

zaprasza

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania pn.:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu.
 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy:
 •  sprzętów RTV i AGD;
 • zestawu mebli kuchennych;
 • zestawu obiadowego i kawowego.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena,
 • okres gwarancji na dostarczony towar.
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do marca 2014 r.
  Oferty należy złożyć w terminie do 05.07.2013 r. do godz. 15.30.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami oraz w sprawie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w towaru jest:
  p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 438 85 58, e-mail: promocja@biala.gmina.pl
 3. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnieniu funduszy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Białej do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg