Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego

Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego

Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiegoprzez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej, który jest współfi­nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­skich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa­nego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub re­kreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na terenie Białej poprzez utworzenie Centrum Rekreacji w Białej na bazie zmodernizowanego budynku gminnego i jego otoczenia.
W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek na ul. Koraszewskiego zakładający remont zaplecza sportowego, a w tym:
wymianę dachu, gruntowny remont elewacji i wnętrza, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku. Ponadto zaplanowano imprezę na zakończenie projektu z udziałem partnerów (Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Ludowe Zespoły Sportowe Łowkowice) i mieszkańców Gminy Biała.

 

Całkowita wartość projektu: 779 633,47 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 PLN
Wkład własny: 479 633,47 PLN

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 – grudzień 2022

 

Brak opisu obrazka