• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spotkania z zabytkami”

 


 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZB.042.14.2013                                                      Biała, dnia 20 grudnia 2013 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

 

zaprasza

 

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:

Spotkania z zabytkami”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Spotkania z zabytkami”.

 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji następujących zadań:

  - opracowanie graficzne i druk broszury informacyjnej,

  - opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych,

  - montaż tablic informacyjno-promocyjnych przy zabytkach.

 4. Kryteria oceny ofert:

  - najniższa cena,

  - okres gwarancji na wykonane usługi.

 5. Termin realizacji zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do października 2014r.

  Oferty należy złożyć w terminie do 13.01.2014 r. do godz. 12:00.

 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami oraz w sprawie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

  p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 438 85 58, e-mail:

 7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnieniu funduszy na realizację przedsięwzięcia pn. „Spotkania z zabytkami”.

 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Biała do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg