• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wyprawka Szkolna 2013/2014

WYPRAWKA  SZKOLNA   na rok szkolny 2013/2014


    Urząd Miejski w Białej informuje, że zgodnie z  uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r.w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”  oraz  rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 17 lipca 2013r. poz. 818)  - dofinansowanie w roku szkolnym 2013/2014  przysługuje:

  1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z poźn. zmianami),  czyli  539,00 zł netto;
  2. uczniom klas III  i V szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r. poz. 182 z późn. zmianami), czyli 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie;
  3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 % ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkół podstawowych;
  4. uczniom :

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5)  uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkc. 1- 4

-  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjów.


Wnioski można składać do 05 września 2013r.  w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Wniosek mogą złożyć:

- rodzice,
- opiekun prawny,
- rodzina zastępcza,
- za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć:     
   nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.


Wymagane dokumenty:

1)    Wniosek o dofinansowanie
2)    Oświadczenie dotyczące gospodarstwa domowego
3)    Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku przekroczenia dochodów należy dołączyć uzasadnienie,
4)    W przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego
5)    Kserokopia orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego – w przypadku uczniów  posiadających  orzeczenie,
6)    Dowody zakupu  podręczników lub materiałów dydaktycznych ( faktura, rachunek, paragon ) .W przypadku zbiorowego  zakupu podręczników, należy okazać dowód / potwierdzenie zakupu.


Maksymalne kwoty dofinansowania określa rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz.U. z 17 lipca 2013r. poz. 818).
 

Załączniki do pobrania:

 

                        Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
                                                     Jadwiga Małota
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg