Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza

Brak opisu obrazka

 

Partnerski projekt Gminy Biała i Město Albrechtice realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Město Albrechtice jest partnerem bez wkładu finansowego.

Celem projektu jest podniesienie standardu infrastruktury turystycznej obszaru Gminy Biała i całego pogranicza polsko-czeskiego dla zwiększenia jego atrakcyjności, a tym samym wzrost zainteresowania elementami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

W ramach projektu stworzone zostanie miejsce odpoczynku i informacji dla turystów w miejscowości Grabina pn. „Grabinowy Zakątek”, na trasie oznaczonego wcześniej rowerowego szlaku niebieskiego (w ramach „szlaków bociana białego” w Gminie Biała). Działania inwestycyjne obejmowały będą:
- zagospodarowanie terenu;
- zamontowanie tablicy informacyjnej o zabytkach i ciekawostkach na „szlakach rowerowych bociana białego” w Gminie Biała;
- montaż małej architektury m.in.: altana, alejki spacerowe, schody terenowe, nasadzenia, ławki parkowe, zielony tunel, miejsce na ognisko, kosze na śmieci, stojak na rowery.

W wyniku realizacji projektu, obszar pogranicza zyska dodatkowe miejsce, które będzie zachęcało do skorzystania z jego oferty turystycznej
i ułatwi jej udostępnienie, gdyż lepiej zorganizuje ruch turystyczny i poinformuje bezpośrednich użytkowników o możliwościach tej oferty.
Dzięki temu projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na pograniczu.

Projekt przewiduje również działania promujące atrakcje turystyczne Gminy Biała (w szczególności  rowerowy przejazd niebieskim szlakiem bociana białego przez poszczególne miejscowości tego szlaku) oraz polsko-czeskie spotkanie prezentujące mieszkańcom Města Albrechtice kolejne ciekawe miejsca na naszym terenie.

 

Gmina Biała:

Planowane całkowite koszty projektu: 36.365,00euro
Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 36.365,00euro
Planowane dofinansowanie z EFRR: 30.000,00euro
Planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71euro
Planowane środki finansowe z budżetu gminy: 4.600,29euro

Okres realizacji: 01.05.2022-31.10.2022