Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały pn. „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić opinię bądź uwagi (pisemnie), które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

            Konsultacje odbędą się w terminie: od 03.10.2022 r. do 17.10.2022 r.


PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.pdf (2,32MB)

PDFZarządzenie OR.0050.729.2022 Burmistrza Białej z dnia 22 września 2022 r..pdf (316,01KB)