• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Podmioty wrażliwe to: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

• Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania (wyliczone na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat) 
• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów 
• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48 – 210 Biała do dnia 30.11.2022 r. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych pod nr tel. 77 43 88 556.


 

  ! UWAGA nowy wzór wniosku obowiązujący od 26 listopada 2022 !

PDFWniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.pdf (445,73KB)

 

 

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg