Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej

W dniu 15 listopada 2022r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd granty” pomiędzy Gminą Biała a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przez Gminę Biała przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej”.

Celem projektu jest poprawa warunków korzystania przez wszystkich obywateli z usług publicznych świadczonych przez Gminę Biała w budynku Urzędu Miejskiego w Białej, w efekcie czego zmniejszone zostanie ryzyko marginalizacji lub dyskryminacji osób ze względu na ich niepełnosprawność lub obniżoną sprawność (stałą lub tymczasową).

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

a) wymianę zewnętrznych drzwi w bocznym wejściu do budynku Urzędu, które zlokalizowane jest w pobliżu projektowanej windy,

b) zakup planów tyflograficznych z udźwiękowieniem do montażu na parterze budynku,

c) zakup planów tyflograficznych do montażu na I i II piętrze budynku,

d) zakup dużych tablic informacyjnych do umieszczenia przy wejściach do budynku,

e) zakup informacyjnych tabliczek przydrzwiowych,

f) zakup informacyjnych tabliczek z piktogramami,

g) zakup wewnętrznych oznaczeń poziomych,

h) zakup taśmy oznaczeniowej,

i) zapewnienie możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób: zakup maty bezpieczeństwa,

j) zakup systemu wezwania pomocy do toalet,

k) zakup foteli/krzeseł do odpoczynku,

l) zakup rampy podjazdowej,

2) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) zakup stanowiskowej pętli indukcyjnej, która zamontowana zostanie w punkcie obsługi obywateli (biuro podawcze/kasa),

b) zakup lupy optycznej,

c) przygotowanie informacji o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Białej w formie nagrania treści w polskim języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

 

Kwota powierzonego grantu wynosi: 99 810,00zł.

Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie do dnia: 30 czerwca 2023r.

Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Brak opisu obrazka