Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych

Gmina Biała uczestniczy w projekcie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” - lider projektu wraz z partnerami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik.

Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach działań projektowych Gmina Biała uzyska wsparcie w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami w formie:

- audytu dostępności architektonicznej wraz z raportem i rekomendacjami,

- doradztwa w zakresie możliwości finansowania rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną,

- doradztwa na etapie wdrażania rekomendacji zawartych w raporcie z audytu dostępności architektonicznej,

- weryfikacji dokumentacji przetargowej w zakresie spełnienia wymagań w obszarze dostępności architektonicznej/uniwersalnego projektowania (np. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).