• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

logo_gora_unia_prow.jpeg

GCK.072.5.2013

Biała, dnia 20 grudnia 2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminne Centrum Kultury w Białej
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała

zaprasza

 

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania pn.:

„Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach”

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych.

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach”.

3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy robót budowlanych w zakresie:
- dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonania sanitariatów.

4. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena,
- okres gwarancji na wykonane prace.

5. Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do maja 2014 r.

6. Termin złożenia ofert:
- do dnia 28 lutego 2014 r., do godz. 15:00.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami oraz w sprawie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
- p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 4388558, e-mail:

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę na wykonanie robót budowlanych.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Białej do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg